+48 22 586 97 90
filip.grzesiak@grzesiakpartners.pl
ul. Prosta 51, 00-383 Warszawa

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Cream Legal F. Grzesiak i Wspólnicy Spółka Komandytowa przy ul. Wilczej 50/52, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755532, NIP: 5252768849, REGON: 381686887 („Administrator”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: e-mail: info@grzesiakpartners.pl, adres korespondencyjny: Cream Legal F. Grzesiak i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO), wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym z zakresu podatków i rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających z potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, w tym utrzymywania kontaktów biznesowych, jak również dochodzenia i obrony roszczeń Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w celu określonym w treści zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem, który w zależności od celu przetwarzania wynikać może z obowiązujących przepisów prawa, jak i być niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od danego celu przetwarzania, niepodanie danych może skutkować niemożnością skorzystania przez Państwa z danej usługi Administratora.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. agencjom marketingowym, dostawcom usług IT itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora. W określonych przypadkach Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom posiadającym samodzielną podstawę prawą do przetwarzania danych jako administratorzy danych, np. banki, ubezpieczyciele, firmy kurierskie. Państwa dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej z Administratorem, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony roszczeń do upływu terminów przedawnienia. W przypadku danych przetwarzanych w celach księgowych i podatkowych, dane te będą przechowywane przez Administratora przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Państwa odrębnej zgody, przetwarzanie odbywa się do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia. Macie Państwo również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Posiadacie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.